Atenció: Les comandes les atenem per telèfon, gràcies.

INSHT presenta la Guia Tècnica per a l’Avaluació i prevenció dels riscos relatius a la Utilització d’Equips de Treball

L’1 de desembre l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) va presentar la segona part de la Guia tècnica per a l’Avaluació i prevenció dels riscos relatius a la Utilització d’Equips de treball, que inclou una revisió de la primera part . La presentació que va tenir lloc al Paranimf de la UPV / EHU, Auditori Mixelena va tenir una àmplia concurrència de professionals de la prevenció de riscos laborals.
La Guia tècnica proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del RD 1215/1997 de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball i que posteriorment va ser modificat pel RD 2177/2004 en relació als treballs temporals en alçada.
Anapat ha aportat els seus comentaris a l’esborrany la guia a través de Confalq i de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), sobretot en relació a l’obligació d’utilitzar la maquinària específica per a l’elevació de persones i les limitacions que s’ha d’aplicar a la elevació de persones per altres equips com grues i carretons. Creiem que en la guia queda clarament reflectit que aquesta possibilitat és exclusivament per a casos excepcionals en què no es puguin utilitzar Plataformes Elevadores Mòbils de Personal i que s’ha de fer una avaluació de riscos específica. Qualsevol treball periòdic i planificat no té el caràcter d’excepcional.

0 Comentaris


Escriu comentaris

Comenta el que vulguis sobre aquesta notícia.

Leave a Reply

© 2014 Euro-elevación Catalunya, S.L. - IndianWebs